Usluge održavanja

Usluga održavanja podrazumjeva održavanje optimalnog rada svih dijelova informatičkog sustava, bilo da se radi o obavljanju redovitih radnji i zahvata radi održavanja ili o intervencijama po potrebi.

Održavanje

Održavanje IT infrastrukture

Ulaganja u IT infrastrukturu ( računari, serveri, printeri, UPS-ovi i dr) u današnjem vremenu postaju sve veća i imaju značajniji udio u investicijama firmi. Da bi zaštitili svoju investiciju u IT potrebno je da navedenu opremu redovno održavate,a ne samo u slučaju kvara.

Podaci pokazuju da održavana oprema traje najmanje 30 % više vremena u odnosu na onu koja se ne održava. S druge strane IT stručnjaka je sve manje, a njihovo angažovanje zahtjeva značajna sredstva. Zbog svega ovoga omogućavamo vam da sklopite Ugovor o održavanju vaše IT infratrukture.

U odnosu na redovne cijene servisa ostvarujete značajne popuste, a sistem ugovaranja je fleksibilan i u skladu sa vašom opremom koju posjedujete. Ovo održavanje uključuje i preventivno održavanje oprema koje je najisplatvije, jer garantuje da će opreme uvijek biti ispravna i funkcionisati duži vremenski period.

Usluga održavanja podrazumjeva održavanje optimalnog rada svih dijelova informatičkog sustava, bilo da se radi o obavljanju redovitih radnji i zahvata radi održavanja ili o intervencijama po potrebi.

Tako se i usluga održavanja ovisno o potrebama korisnika može realizirati na dva osnovna načina:

 • održavanje prema ugovoru sa paušalnim plaćanjem
 • intervencije po potrebi

Usluge održavanja prema ugovoru

Usluge održavanja prema ugovoru zasnivaju se na broju radnih sati mjesečno ili po broju računala, a obuhvaćaju slijedeće:

 • instalacija servera
 • održavanje optimalnog rada servera
 • instalacija radnih stanica
 • održavanje optimalnog rada radnih stanica
 • minimalno jednu obaveznu kontrolu sustava mjesečno
 • redovito instaliranje potrebnih “service packova” i “zakrpi” na server i radne stanice
 • “update” i nadogradnja antivirusnog programa
 • osiguravanje pravilne izrade sigurnosnih kopija (backupa) podataka
 • intervencije u roku 24 sata od poziva
 • hitne intervencije u roku 4 sata od poziva